Generalistische Basis GGZ

De Generalistische Basis GGZ wordt ook wel kortdurende, of klachtgerichte zorg genoemd. Hieronder wordt verstaan de diagnostiek en kortdurende behandeling van lichte tot matig ernstige en matig complexe psychische problemen. Binnen de praktijk wordt therapie verleend aan hulpvragers vanaf 18 jaar en ouder.

Aanmeldingsklachten die binnen de Generalistische Basis GGZ en binnen mijn praktijk behandeld kunnen worden zijn:

 • angst- en dwangklachten
 • posttraumatische stressklachten
 • somberheid en depressie
 • overspannenheid, burnout
 • vage lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke verklaring te vinden is, zoals hoofdpijn, maagpijn, benauwdheid, rugklachten, vermoeidheid
 • psychische problemen verbonden met het werk, studie of werkeloosheid
 • verslaving aan middelen of activiteiten
 • problemen met het beheersen van impulsen
 • slaapproblemen
 • eetproblematiek
 • identiteitsproblematiek
 • psychische klachten als gevolg van een lichamelijke aandoening
 • negatief zelfbeeld, onzekerheid
 • problemen bij het uitvoeren van specifieke levenstaken
 • rouwverwerking bij verlies van personen of na ingrijpende gebeurtenissen

Een behandeling kan niet plaats vinden wanneer er sprake is van:

 • een crisissituatie
 • alcohol- of drugs verslaving
 • suïcidale gedachten of plannen die op de voorgrond staan
 • psychotische klachten
 • relatie- of gezinsproblematiek wat focus van behandeling moet worden
 • problematiek waarbij van te voren te voorzien is dat er een lange of intensieve behandeling nodig is.

Supervisie/Leertherapie

Ik ben erkend supervisor en leertherapeut van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) en van de Vereniging voor Schematherapie.

Collega’s die in opleiding zijn tot gz-psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut of schematherapeut kunnen zich voor supervisie of leertherapie aanmelden bij mijn praktijk. Supervisie bij het schrijven van een N=1 of N=2 studie is ook mogelijk.

Het is goed te weten dat ik naast mijn eigen praktijk ook enkele dagen per week in de Specialistische GGZ werk als psychotherapeut. Mijn expertise ligt vooral op het gebied van trauma en persoonlijkheidsproblematiek.

Consultatie

De praktijk heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Huisartsengroep en de POH GGZ Gelderse Vallei. Huisartsen die daarbij zijn aangesloten kunnen gebruik maken van mijn expertise op het terrein van de GGZ in de vorm van consultatie. Dit kan telefonisch worden gedaan, in de vorm van een eenmalig face to face consult met de cliënt in de psychologenpraktijk of desgewenst in de huisartspraktijk.

Huisartsen die daar niet bij zijn aangesloten, bedrijfsartsen, tandartsen, psychiaters, maatschappelijk werkers, vertrouwenspersonen of pastores op scholen, ambulante woonbegeleiders en andere verwijzers kunnen eveneens contact opnemen met de praktijk voor intercollegiaal overleg.

Predikanten en andere ambtsdragers kunnen ook contact opnemen met de praktijk, telefonisch of via de e-mail, voor overleg over een situatie of mogelijke verwijzing.