Skip to main content

Kwaliteitsbewaking

Binnen de praktijk wordt op een aantal manieren geprobeerd de kwaliteit van de geboden zorg te bewaken en te verbeteren.

Er is een kwaliteitsstatuut opgesteld dat ter inzage in de praktijk beschikbaar is. Ook kunt u deze vinden op de website van de praktijk onder de volgende link: Kwaliteitsstatuut.

De kwaliteit wordt verder bewaakt doordat er ROM metingen worden afgenomen, voldaan wordt aan de eisen voor de verplichte herregistratie elke 5 jaar bij de verschillende beroepsverenigingen, continu bij- en nascholing wordt gevolgd en structureel intervisie wordt gevolgd met collega’s. Ook wordt uw tevredenheid besproken.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

ROM is een methode om de geleverde zorg inzichtelijk te maken, te evalueren en te verbeteren. Dit wordt gedaan door een meetinstrument in de vorm van een vragenlijst af te nemen, minimaal aan het begin en aan het einde van de behandeling maar bij een langer durende behandeling ook tussentijds. Hiermee worden de klachten en het functioneren gemeten. Op kwantitatieve wijze wordt daardoor inzichtelijk gemaakt tot welke verandering de therapie geleid heeft.

U krijgt een mailbericht met de mededeling dat er een vragenlijst voor u is klaargezet. U krijgt toegang tot de beveiligde zone waarbinnen uw gegevens zijn afgeschermd voor oneigenlijk gebruik en wordt alle data beveiligd. Als u de vragenlijst heeft ingevuld, krijgt uw behandelaar hier automatisch melding van en kunnen de uitkomsten ervan met u besproken worden tijdens de therapie.

Als u geen computer heeft, is dit geen probleem. Dan kan de ROM in de praktijk worden ingevuld of niet worden toegepast.

Tevredenheid

Ik streef naar tevreden cliënten. Graag hoor ik uw mening over de geboden zorg. Tussentijds of afsluitend aan het einde van de behandeling, worden uw behandelervaringen in ieder geval besproken. Naast deze vorm van toetsing  kunt u aan het einde van de behandeling een vragenlijst ontvangen waarop uw tevredenheid wordt gevraagd over verschillende aspecten van de behandeling. De uitkomsten van de cliëntervaringsmetingen vindt u onder de volgende link: Klanttevredenheidsonderzoek uitkomsten.

U leest dat cliënten erg tevreden zijn over de bejegening, over het samen beslissen over de behandeling, de informatie over en de uitvoering van de behandeling en dat het gemakkelijk is om contact te leggen. Over cliëntenorganisaties geef ik minder informatie omdat cliënten in mijn praktijk veelal gaan voor genezing. Dan is het participeren in een cliëntenorganisatie minder aan de orde. Mocht u daar wel in geïnteresseerd zijn, geef het dan gerust aan, dan denk ik met u mee.

Aanlevering gegevens aan NZa en zorgverzekering

Met de invoering van het Zorgprestatiemodel in 2022 is het verplicht om bij elke cliënt een zg. Zorgvraagtypering af te nemen. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.  Hiervoor wordt een vragenlijst gebruikt, genaamd HoNOS+. Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

Vanuit de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gesteld dat bij het indienen van declaraties ook de DSM classificatie en de Zorgvraagtypering aangeleverd moet worden. Daarnaast moeten diezelfde gegevens periodiek ook bij de NZa worden aangeleverd. De NZa gebruikt deze informatie voor het onderhouden en doorontwikkelen van het systeem van zorgvraagtypering, zodat deze in de toekomst nog beter aansluit op de dagelijkse zorgpraktijk. Deze informatiestroom bevat gegevens op individueel patiëntniveau, maar zonder identificeerbare kenmerken zoals een naam of (pseudo-)bsn. De NZa behandelt deze gegevens desondanks wel als privacygevoelig.

U kunt ervoor kiezen een privacyverklaring te ondertekenen. Dan wordt uw dossier uitgesloten van gegevensaanlevering naar de zorgverzekering en/of de NZa. Als u dat wilt, laat dat mij dan even weten. Dan laat ik u een privacyverklaring tekenen.

Visitatie

De praktijk is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigd Psychotherapeuten (LVVP). Er vindt iedere 5 jaar een visitatie plaats. Op deze wijze wordt de kwaliteit van psychotherapie in de vrijgevestigde praktijk gewaarborgd.

Nascholing en deskundigheidsbevordering

Een gz-psycholoog en psychotherapeut staat ingeschreven in het zogenaamde BIG-register. De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register. Een BIG-registratie als gz-psycholoog en psychotherapeut staat voor een door de overheid beschermde titel en kwaliteitsregistratie. Dit impliceert tevens een herregistratie om de vijf jaar als gz-psycholoog en psychotherapeut, waarbij voldaan moet zijn aan voldoende werkervaring, bij- en nascholing en deskundigheidsbevordering waaronder intervisie. Deze herregistratie om de vijf jaar met bijbehorende eisen geldt ook voor de titels cognitief gedragstherapeut ®, supervisor VGCt en schematherapie en EMDR practitioner.

Intervisie en waarneming

Intervisie bijeenkomsten worden gehouden met vrijgevestigde collega gz-psychologen en psychotherapeuten, met schematherapeuten, met sensori motor psychotherapeuten en met KPSP collega’s. In de intervisiebijeenkomsten worden praktijkrelevante zaken besproken, nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied en anoniem casuïstiek. Daarnaast bezoek ik vaak relevante symposia, congressen en studiebijeenkomsten. Regelmatig volg ik cursussen en vakliteratuur houd ik zo goed mogelijk bij. Er is een onderlinge regeling voor waarneming.

Samenwerking

Samenwerking met andere praktijken werkzaam binnen de GGZ en met huisartsen, gemeenten, instellingen en andere verwijzers is erg belangrijk, zowel kleinschalig als regionaal. Daarom is de praktijk lid van de vereniging Psyzorg Gelderse Vallei. Dit is een vereniging van vrijgevestigde regiebehandelaren, werkzaam binnen de generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ. Het bevorderen en veilig stellen van laagdrempelige, kwalitatief hoogwaardige, niet institutionele GGZ is een belangrijk doel, naast het bevorderen van goede samenwerking met andere zorgverleners binnen alle geledingen van de GGZ in de regio.

De praktijk maakt hierdoor deel uit van het platform GGZ, samen met de Huisartsengroep Gelderse Vallei, ProPersona, Indigo en andere organisaties. In een zg. RAAM overeenkomst zijn gezamenlijk genomen afspraken vastgelegd over bijv. uitwisseling van informatie bij verwijzingen en terugverwijzingen tussen huisartsen en zorgaanbieders en over de communicatie over de behandeling en afronding van de behandeling. In de ontslagbrief wordt in principe kort beschreven wat de klachten bij aanmelding waren, de diagnose en een korte samenvatting van de behandeling, met welk resultaat en de evt. afspraken die gemaakt zijn over het vervolg. Hiervoor vraag ik eerst uw toestemming. Desgewenst laat ik u eerst de concept brief lezen en vraag ik u of u ermee instemt dat die brief met die inhoud wordt verstuurd. Uw evt. op- of aanmerkingen verwerk ik er dan nog in voor ik de brief verstuur.