Kwaliteitsbewaking

Binnen de praktijk wordt op een aantal manieren geprobeerd de kwaliteit van de geboden zorg te bewaken en te verbeteren.

Er is een kwaliteitsstatuut opgesteld dat ter inzage in de praktijk beschikbaar is. Ook kunt u deze vinden op de website van de praktijk onder de volgende link: Kwaliteitsstatuut.

De praktijk heeft al jaren het Keurmerk Basis GGZ toegekend gekregen. Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment en het bewaken van de kwaliteit. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk.

De kwaliteit wordt verder bewaakt doordat er ROM metingen worden afgenomen, voldaan wordt aan de eisen voor de verplichte herregistratie elke 5 jaar bij de verschillende beroepsverenigingen, continu bij- en nascholing wordt gevolgd en structureel intervisie wordt gevolgd met collega’s. Ook wordt uw tevredenheid besproken.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

ROM is een methode om de geleverde zorg inzichtelijk te maken, te evalueren en te verbeteren. Dit wordt gedaan door een meetinstrument in de vorm van een vragenlijst af te nemen, minimaal aan het begin en aan het einde van de behandeling maar bij een langer durende behandeling ook tussentijds. Hiermee worden de klachten en het functioneren gemeten. Op kwantitatieve wijze wordt daardoor inzichtelijk gemaakt tot welke verandering de therapie geleid heeft.

U krijgt een mailbericht met de mededeling dat er een vragenlijst voor u is klaargezet. U krijgt toegang tot de beveiligde zone waarbinnen uw gegevens zijn afgeschermd voor oneigenlijk gebruik en wordt alle data beveiligd. Als u de vragenlijst heeft ingevuld, krijgt uw behandelaar hier automatisch melding van en kunnen de uitkomsten ervan met u besproken worden tijdens de therapie. De gegevens worden vervolgens maandelijks door Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) verwerkt en aangeleverd bij Stichting Benchmark GGZ (SBG). Elke maand ontvangt de praktijk een kwaliteitsrapportage SBG-verwerking. Hierin worden meldingen over de kwaliteit van de bij SBG aangeleverde data vermeld. De effecten van de behandeling kunnen op die wijze worden gevolgd en geëvalueerd. Dit wordt gebruikt om verbeteringen in de dienstverlening te realiseren.

Als u geen computer heeft, is dit geen probleem. Dan kan de ROM in de praktijk worden ingevuld of niet worden toegepast.

Tevredenheid

Ik streef naar tevreden cliënten. Graag hoor ik uw mening over de geboden zorg. Tussentijds of afsluitend aan het einde van de behandeling, worden uw behandelervaringen in ieder geval besproken. Naast deze vorm van toetsing  kunt u aan het einde van de behandeling een vragenlijst ontvangen waarop uw tevredenheid wordt gevraagd over verschillende aspecten van de behandeling. De uitkomsten van de cliëntervaringsmetingen vindt u onder de volgende link: Klanttevredenheidsonderzoek uitkomsten.

U leest dat cliënten erg tevreden zijn over de bejegening, de bereikbaarheid van de praktijk, over het samen beslissen over de behandeling en de uitvoering van de behandeling. Over bijwerkingen geef ik minder informatie omdat ik geen medicatie voorschrijf. Hierover kan ik wel overleggen met uw huisarts als dat goed zou zijn, de huisarts schrijft de medicatie voor.

DIS aanlevering

Een vereist onderdeel van het kwaliteitsstatuut is het aanleveren van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Naast de scores op de vragenlijsten moeten ook gegevens zoals BSN, persoonskenmerken en diagnose worden meegestuurd. Deze gegevens worden voor de aanlevering automatisch gepseudonimiseerd, zodat de SBG deze niet tot een persoon kan herleiden. Daarnaast kunt u ervoor kiezen een privacyverklaring te ondertekenen. Dan wordt uw dossier uitgesloten van gegevensaanlevering naar de SBG- en DIS-portalen. Als u dat wilt, laat dat mij dan even weten. Dan laat ik u een privacyverklaring tekenen.

Nascholing en deskundigheidsbevordering

Een gz-psycholoog en psychotherapeut staat ingeschreven in het zogenaamde BIG-register. De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register. Een BIG-registratie als gz-psycholoog en psychotherapeut staat voor een door de overheid beschermde titel en kwaliteitsregistratie. Dit impliceert tevens een herregistratie om de vijf jaar als gz-psycholoog en psychotherapeut, waarbij voldaan moet zijn aan voldoende werkervaring, bij- en nascholing en deskundigheidsbevordering waaronder intervisie. Deze herregistratie om de vijf jaar met bijbehorende eisen geldt ook voor de titels cognitief gedragstherapeut ®, supervisor VGCt en schematherapie, EMDR practitioner en eerstelijnspsycholoog NIP.

Intervisiebijeenkomsten

Intervisie bijeenkomsten worden gehouden met vrijgevestigde collega gz-psychologen, psychotherapeuten, met schematherapeuten en met EMDRtherapeuten. In de intervisiebijeenkomsten worden praktijkrelevante zaken besproken, nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied en anoniem casuïstiek. Daarnaast bezoek ik vaak relevante symposia, congressen en studiebijeenkomsten. Regelmatig volg ik cursussen en vakliteratuur houd ik zo goed mogelijk bij.

Samenwerking

Samenwerking met andere praktijken werkzaam binnen de GGZ en met huisartsen, gemeenten, instellingen en andere verwijzers is erg belangrijk, zowel kleinschalig als regionaal. Daarom is de praktijk lid van de vereniging Psyzorg Gelderse Vallei. Dit is een vereniging van vrijgevestigde regiebehandelaren, werkzaam binnen de generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ. Het bevorderen en veilig stellen van laagdrempelige, kwalitatief hoogwaardige, niet institutionele GGZ is een belangrijk doel, naast het bevorderen van goede samenwerking met andere zorgverleners binnen alle geledingen van de GGZ in de regio.

De praktijk maakt hierdoor deel uit van het platform GGZ, samen met de Huisartsengroep Gelderse Vallei, ProPersona, Indigo en andere organisaties. In een zg. RAAM overeenkomst zijn gezamenlijk genomen afspraken vastgelegd over bijv. uitwisseling van informatie bij verwijzingen en terugverwijzingen tussen huisartsen en zorgaanbieders en over de communicatie over de behandeling en afronding van de behandeling. In de ontslagbrief wordt in principe kort beschreven wat de klachten bij aanmelding waren, de diagnose en een korte samenvatting van de behandeling, met welk resultaat en de evt. afspraken die gemaakt zijn over het vervolg. Hiervoor wordt uw toestemming gevraagd. Desgewenst krijgt u zelf eerst de brief en wordt u gevraagd of u ermee instemt dat die met die inhoud wordt verstuurd. Uw evt. op- of aanmerkingen worden er dan in principe in verwerkt.